รายละเอียดคุณสมบัติ พยาบาลศาสตรบัณฑิต รายละเอียดคุณสมบัติ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 หรือเป็นไปตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ และ

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์DSC_6634

2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน และในการศึกษาต่อที่สูงขึ้น

2. มีความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม

3. มีความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ครอบครัวและชุมชน ในทุกระดับของภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการพยาบาลสุขภาพ

4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล ผลงานวิจัย รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการให้การพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวมสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของผู้ใช้บริการ

5. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ มีเหตุผล และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป

6. มีทักษะในการคิด สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม

7. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการสื่อสาร

8. มีความเป็นผู้นำ แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์เฉพาะหน้า และมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรทางการพยาบาลDSC_6614

9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการแสดงออกเหมาะสม สามารถทำงานเป็นทีมในการให้บริการทางด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ

10. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน มีความเอื้ออาทรและมีจิตใจของการบริการ

11. สนใจใฝ่รู้และมีความวิริยะอุตสาหะ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง