พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตรDSC_6564

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.N.S.

วิชาเอก

พยาบาลศาสตร์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ            หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภาษาที่ใช้        ภาษาไทยและสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา08_2
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยเป็นหลัก และรับนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี หรือได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น            เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

สถานที่จัดการเรียนการสอน
สอนภาคทฤษฎีและสอนปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการพยาบาลที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริงที่สถานบริการสุขภาพทุกระดับ ระดับปฐมภูมิ ได้แก่ สถานีอนามัย โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สุขภาพชุมชน ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรง
พยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ระดับตติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจิตเวช รวมถึงสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์บริการเฉพาะทาง ชุมชนและหมู่บ้าน

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจำโรงเรียน/สถานประกอบการอื่นๆ   ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง