อาจารย์ผู้สอน

” อาจารย์ในสาขาวิขาผู้ใหญ่ อุทิศตนในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญ และเขียนตำราเพื่อเผยแพร่ความรู้ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างไม่สิ้นสุด “

teach

 wiporn รองศาสตราจารย์ ดร.วิพร เสนารักษ์
การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล
Email : wiporn@kku.ac.th:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
suwanna รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา บุญยะลีพรรณ
การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. สาธารณสุขศาสตร์
Email : suwbun@kku.ac.th
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
       earmporn รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย
การศึกษา : ปริญญาเอก ศศ.ด. พัฒนศาสตร์
Email : earmporn@kku.ac.th
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
bumpenjit รองศาสตราจารย์ ดร.บำเพ็ญจิต แสงชาติ
การศึกษา : ปริญญาเอก พย.ด. พยาบาลศาสตร์
Email : bamphenc@kku.ac.th
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
aumporn รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร
การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล
Email : amptee@kku.ac.th
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
 porntip ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ บุญพวง
การศึกษา :ปริญญาโท วท.ม. พยาบาลศาสตร์
Email : porboo1@kku.ac.th
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
plernta ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพลินตา ศิริปการ
การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่
Email : plosir@kku.ac.th
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
 phannawadee ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณวดี ตันติศิรินทร์
การศึกษา : ปริญญาโท วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
Email : panton@kku.ac.th
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
 W4-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา รวยสูงเนิน
การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing
Email : waskir@kku.ac.th
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
  nonglak ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์
การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing
Email : mnonglak@kku.ac.th
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจารี อมรกิจบำรุง
การศึกษา : ปริญญาโท วท.ม. สรีรวิทยา
Email : sumaco@kku.ac.th
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สุริต
การศึกษา : ปริญญาเอก DNS
Email : pattama@kku.ac.th
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
pornteb ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัจคเณค์  แพรขาว
การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล
Email : porpea@kku.ac.th
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
 Donwiwat ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลวิวัฒน์ แสนโสม
การศึกษา : ปริญญาโท MS. Nursing
Email : donwiwat@gmail.com
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
 piched ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ เรืองสุขสุด
การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่
Email : rpiche@kku.ac.th
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
 waralak อาจารย์ ดร.วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล
การศึกษา : ปริญญาเอก DSN. พยาบาล
Email : waraluk@kku.ac.th
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
 klapachern ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กล้าเผชิญ โชคบำรุง
การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล
Email : klasho@kku.ac.th
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
 nichapat อาจารย์ ดร.ณิชาภัตร พุฒิคามิน
การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing
Email : thithi@kku.ac.th
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
 maliwan อาจารย์ มะลิวรรณ ศิลารัตน์
การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่
Email : mali1silarat@gmail.com
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
อาจารย์ วิภาวดี โพธิโสภา
การศึกษา : ปริญญาตรี พย.บ. พยาบาลศาสตร์
Email : mooounknw@hotmail.co.th
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
อาจารย์ ปาริชาติ วงศ์ก้อม
การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่
Email : joyparichat@hotmail.com
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::
อาจารย์ สุพันธ์ อุ่นใจ
การศึกษา : ปริญญาตรี พย.บ. พยาบาลศาสตร์
Email :
:: ข้อมูลเพิ่มเติม ::