ปริญญาโท

ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1

:: การใช้หลักฐานเชิงประจักษณ์ในการยกร่างแนวปฏิบัติ Stroke Fast Track ณ ห้องกู้ชีพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
:: แนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมการเคลื่อนไหว ภายหลังการถอดท่อนำสายสวนในผุ้ป้วยที่ได้รับการทำหัตการหลอดเลือดหัวใจ
:: แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังและการดูแลภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ
:: แนวปฏิบัติการให้ความรู้ภาวะหัวใจล้มเหลวและการปฏิบัติตัวเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองที่เหมาะสม และการเฝ้าระวังภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
:: การใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการค้นหาปัจจัยเสี่ยง เฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยหนักด้านอุบัติเหตุที่มีภาวะไตเฉียบพลัน ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลขอนแก่น
:: แนวทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง