แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711 นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation
 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713 สถิติสาหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research
 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing
 2(2-0-4)  2(2-0-4)
271731 การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่ขั้นสูง
Advanced Adult Health Assessment
 2(1-2-3)  2(1-2-3)
271713 วิทยาศาสตร์สุขภาพสาหรับการพยาบาลผู้ใหญ่
Health Science for Adult Nursing
 3(3-0-6) 3(3-0-6)
271711 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
Adult Nursing I
 2(2-0-4)  2(2-0-4)

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 12

 12

12

12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712 การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization
 3(3-0-6)  1(1-0-2)
270714 นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership
 2(2-0-4)  2(2-0-4)
271712 การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒
Adult Nursing II
 2(2-0-4)  2(2-0-4)
271721 การปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
Adult Nursing Practicum I
 2(1-2-3)  2(1-2-3)
270741 วิชาเลือกแนวคิด ทฤษฎีและบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
Concepts, Theories and Roles of Advanced Practice Nurse
 3(3-0-6) 3(3-0-6)
270742 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล
Curriculum, Teaching, and Learning in Nursing
 2(2-0-4)  2(2-0-4)
278741 การบริหารการพยาบาล
Nursing Administration
 2(1-2-3)  2(1-2-3)
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม
 1212

12

12

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
271722 การปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
Adult Nursing Practicum II
2(0-8-4) 2(0-8-4)
271841 สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่
Seminar in Adult Nursing Practice
- 3(3-0-6)
270899 วิทยานิพนธ์
Thesis
 6 -
270897 การศึกษาอิสระ
Independent Study
 - 3
271741 วิชาเลือกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
Health Behavior Change
2(1-2-4)
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม
8-1031-34

8

28

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
271723 การปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 3
Adult Nursing Practicum III
 -  3(0-12-6)
270899 วิทยานิพนธ์
Thesis
6 -
270897 การศึกษาอิสระ
Independent Study
 - 3
270741 วิชาเลือกแนวคิด ทฤษฎีและบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
Concepts, Theories and Roles of Advanced Practice Nurse
- 1(1-0-2)
270742 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล
Curriculum, Teaching, and Learning in Nursing
-  3(2-4-6)
278741 การบริหารการพยาบาล
Nursing Administration
-  3(2-4-6)

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 6

 37-40

9-10

37-38