แผนการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
000101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
 3(3-0-6)
000130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
 3(3-0-6)
000132 ชีวิตกับสุนทรียะ
Life and Aesthetics
 3(3-0-6)
000155 พันธะทางสังคมของพลเมือง
ACivic Social Engagement
 3(3-0-6)
000168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
HCritical Thinking and Problem Solving
 3(3-0-6)
261 111 สารัตถะทางการพยาบาล
The Essence of Nursing
2(2-0-4)
261 113 จิตวิทยาพัฒนาการตลอดช่วงวัย
Life Span Developmental Psychology
2(2-0-4)
261 111 วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
2
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
 2121

strong>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
000102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purpose I (EAP I)
 3(3-0-6)
000156 พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
 3(3-0-6)
000157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
 3(3-0-6)
261181 สารสนเทศและการสื่อสารทางสุขภาพ
Health Information and Communication
 2(2-0-4)
361 112 กายวิภาคศาสตร์สำหรับพยาบาล
Anatomy for Nurses
 4(3-3-8)
362 212 จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาล
Microbiology for Nurses
3(2.5-1.5-6)
363 212 ชีวเคมีสำหรับพยาบาล
Biochemistry for Nurses
3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
 2142

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
261 114 การสร้างเสริมสุขภาพตลอดช่วงวัย
Health Promotion Throughout the Life Span
 2(2-0-4)
261 115 โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล
Nutrition for Nurses
1(1-0-2)
367 112 สรีรวิทยาสำหรับพยาบาล
Physiology for Nurses
 3(2-3-5)
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
 648

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
261211 การประเมินภาวะสุขภาพ
Health Assessment
 2(1-2-2)
261 212 การบำบัดทางการพยาบาล
Nursing Therapeutics
 4(2-4-4)
261 215 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
Fundamental Nursing Practice
 2(0-8-4)
261 221 การพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 1
Adult Health Nursing I
 3(3-0-6)
261 231 การพยาบาลสุขภาพเด็ก 1
Child Health Nursing I
 2(2-0-4)
364 212 ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล
Parasitology for Nurses
2(1.5-1.5-4)
365 212 พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล
Pathology for Nurses
2(2-0-4)
366 212 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 1
Pharmacology for Nurses I
2(2-0-4)
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
 1967

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purpose II (EAP II)
 3(3-0-6)
261 222 การพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 2
Adult Health Nursing II
 3(3-0-6)
261 225 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 1
Adult Health Nursing Practice I
 2(0-8-4)
261 232 การพยาบาลสุขภาพเด็ก 2
Child Health Nursing II
 3(3-0-6)
261 235 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพเด็ก 1
Child Health Nursing Practice I
3(0-12-6)
261 241 การพยาบาลสุขภาพจิต
Mental Health Nursing
2(2-0-4)
366 222 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 2
Pharmacology for Nurses II
2(2-0-4)
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
 1885

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
261 245 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
Mental Health Nursing Practice
 1(0-4-2)
xxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
2
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
 388

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
261 311 ชีวสถิติสำหรับพยาบาล
Biostatistics for Nurses
 2(2-0-4)
261 325 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 2
Adult Health Nursing Practice II
 2(0-8-4)
261 335 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพเด็ก 2
Child Health Nursing Practice II
 2(0-8-4)
261 351 การพยาบาลสุขภาพชุมชน 1
Community Health Nursing I
 3(3-0-6)
261 352 วิทยาการระบาดสำหรับพยาบาล
Epidemiology for Nurses
1(1-0-2)
261 355 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 1
Community Health Nursing Practice I
1(0-4-2)
261 361 การพยาบาลผู้สูงอายุ
Gerontological Nursing
3(3-0-6)
261 371 การผดุงครรภ์ 1
Midwifery I
3(3-0-6)
xxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
2
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
 19107

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Life and Modern Technology
 3(3-0-6)
261 341 การพยาบาลจิตเวช
Psychiatric Nursing
 2(2-0-4)
261 353 การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2
Community Health Nursing II
 2(2-0-4)
261 354 การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล
Basic Medical Care for Nurses
 2(0-8-4)
261 356 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 2
Community Health Nursing Practice II
2(0-8-4)
261 365 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
Gerontological Nursing Practice
3(3-0-6)
261 372 การผดุงครรภ์ 2
Midwifery II
3(3-0-6)
261 381 การวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research
3(3-0-6)
261 391 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล
Law and Ethics in Nursing Profession
2(2-0-4)
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
 21128

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
261 445 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
Psychiatric Nursing Practice
 2(0-8-4)
261 475 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1
Midwifery Practice I
 3(0-12-6)
261 481 การจัดการทางการพยาบาล
Nursing Management
 2(2-0-4)
261 491 โครงการนวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation Projects
 2(0-6-4)
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
 9137

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
261 476 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2
Midwifery Practice II
 3(0-12-6)
261 492 สัมมนาแนวโน้มและประเด็นทางการพยาบาล
Seminars on Trends and Issues in Nursing
 1(1-0-2)
261 495 ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด
Comprehensive Nursing Practice
4(0-16-8)
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
 8145